УГОДА КОРИСТУВАЧА

В цій угоді користувача терміни вживаються у наступному значенні:
1.1. Організатор – фізична особа-підприємець Александров Дмитро Костянтинович,
зареєстрований відповідно до чинного законодавства України (надалі – Організатор).
1.2. Учасник – будь-яка дієздатна фізична особа, якій на момент укладення Договору виповнилося 18 (вісімнадцять) років та яка оплатила послуги.
1.3. Послуги – послуги із організації та проведення бізнес-ретриту «Квантовий стрибок у ресурсний стан», який проводиться Дмитром Александровим та Олександрою Павленко.
1.4. Угода – ця Угода користувача.
1.6. Бронювання – резервування за Учасником місця участі у бізнес-ретриті «Квантовий стрибок у
ресурсний стан».
1.7. Веб-сайт – веб-сторінка в мережі Internet за посиланням:
https://consciousness.com.ua/quantum_retreat
1.8. Платіжна система – юридична особа, що здійснює обробку та виконання платежів за
допомогою банківських карток та має відповідну ліцензії Національного Банку України на виконання таких дій.

2. Предмет Угоди та її загальні положення
2.1. Організатор надає, а Учасник приймає та оплачує Послуги, що надаються Організатором
Учаснику.
2.2. Ця Угода є публічним договором, укладеним між Організатором та Учасником та регулює
відносини, що виникають між Організатором та Учасником щодо надання Послуг.
2.3. Ця Угода в її чинній редакції розміщується на Веб-сайті.
2.4. Ця Угода є укладеною між Організатором та Учасником одночасно із здійсненням Учасником
Бронювання.
2.5. Здійснюючи Бронювання, Учасник підтверджує що він ознайомлений та повністю згодний з
умовами цієї Угоди, Положенням про конфіденційність, приймає пропозицію на укладення Угоди та надає згоду на обробку його персональних даних.
2.6. При укладенні Угоди Учасник підтверджує що має належний обсяг прав для її укладення,
законом або іншим нормативним актом, рішенням суду, чи будь-яким іншим чином не обмежений у праві укладати та виконувати Угоду.

3. Бронювання
3.1. Для укладення Угоди, та отримання Послуг, Учасник має здійснити Бронювання за допомогою Веб-сайту, телефонного дзвінка адміністратору або шляхом листування у месенджерах. Учасник не може здійснити Бронювання не погодившись з Угодою та Положенням про конфіденційність.
3.2. Під час Бронювання Учасник зазначає свої:

 • ім’я та прізвище;
 • номер телефону.
3.3. Організатор гарантує Учаснику, що не буде використовувати надану Учасником при Бронюванні інформацію для будь-яких інших цілей, окрім як для надання Послуг та цілей, передбачених цією Угодою.
3.4. Результатом здійснення Бронювання Учасника є резервування за Учасником місця під час
надання Послуг.
3.5. Учасник самостійно забезпечує збереження інформації, необхідної для доступу до власного
Бронювання та всієї без виключення інформації, що міститься у ньому.
3.6. Організатор гарантує Учаснику, що не буде вчиняти жодних дій щодо передачі інформації про
Бронювання Учасника та інформації, що міститься у ньому, крім випадків та у обсягах, необхідних
для надання такої інформації:

 • третім особам для забезпечення отримання Учасником Послуг;
 • на запит правоохоронних органів;
 • на запит органів судової влади;
 • в інших випадках, визначених законодавством України.

3.7. Організатор не несе відповідальності за наслідки втрати Учасником інформації або доступу до інформації про його Бронювання.

4. Вартість послуг та порядок оплати
4.1. Організатор надає Учаснику Послуги на платній основі.
4.2. Організатор самостійно визначає вартість власних Послуг.
4.3. Інформацію про вартість Послуг можна отримати за контактним телефоном на Веб-сайті.
4.4. Вартість Послуг може відрізнятися залежно від форми участі, обраної Учасником .
4.5. Вартість Послуг встановлюється в національній валюті України – гривні.
4.6. Вартість Послуг може бути змінена Організатором в односторонньому порядку до моменту
здійснення оплати Учасником.
4.7. Оплата Послуг може бути здійснена Учасником виключно у безготівковій формі.
4.8. При оплаті Послуг у безготівковій формі, Учасника буде переадресовано на веб-сайт Платіжної системи, за допомогою якої буде здійснено прийом та перерахування коштів Учасника.
4.9. Організатор не має доступу та не здійснює збір, облік, використання та обробку інформації що має чи може мати пряме чи опосередковане відношення до банківських карток або іншої платіжної інформації Учасника.
4.10. У випадку виникнення будь-яких питань чи проблем, пов’язаних з оплатою Послуг, Учасник
має адресувати такі питання, або вирішувати такі проблеми напряму із Платіжною системою.
4.11. Організатор має право не надавати Послуги Учаснику, який не здійснив оплату Послуг.

Платіжні методи

5. Відмова у наданні Послуг
5.1. Організатор має право відмовити Учаснику у наданні Послуг (в тому числі анулювати
бронювання Учасника) у наступних випадках:

 • Порушення Учасником умов цієї Угоди.
 • Надання Учасником недостовірної інформації під час Бронювання.
 • Якщо дії Учасника призводять або можуть призвести до порушення прав Організатора або прав третіх осіб.
 • Якщо дії Учасника призводять або можуть призвести до порушення чинного законодавства України.
 • Якщо дії Учасника призводять або можуть призвести до виникнення претензій з боку третіх осіб до Організатора.
6. Повернення коштів
6.1. Учасник має право відмовитись від отримання Послуг та зробити запит на повернення у
випадках, визначених Угодою.
6.2. Для оформлення запиту на повернення коштів, Учасник має надати Організатору наступну
інформацію та документи:

 • Прізвище, ім’я та по-батькові;
 • Реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • Адресу реєстрації;
 • Номер банківського рахунку у форматі IBAN та номер банківської картки, з якої було здійснено оплату;
 • Скан-копію квитанції Платіжної системи, яка підтверджує оплату Послуг.

6.3. У випадку отримання запиту на повернення коштів у строк, визначений цією Угодою, надання
визначених цією Угодою інформації та документів, Організатор повертає кошти Учаснику протягом 30 (тридцяти) календарних днів із дня отримання такого запиту.
6.4. Недотримання Учасником строку, визначеного цією Угодою та/або невиконання Учасником
будь-якої із умов, визначених цією Угодою є підставою для відмови у поверненні йому коштів.
6.5. У разі, якщо Учасник вирішив повернути сплачені кошти за 10 (десять) календарних днів до
початку надання Послуг, Учаснику повертається 93,5 (дев’яносто три і п’ять десятих) відсотка
сплаченої Учасником суми.
6.6. У разі, якщо Учасник вирішив повернути сплачені кошти менше ніж за 10 (десять) календарних днів до початку надання Послуг, Учаснику повертається 50 (п’ятдесят) відсотків сплаченої Учасником суми.

7. AS IS
7.1. Послуги надаються Організатором за принципом “як є”. Це означає, що Організатор надає
Послуги, а Учасник отримує Послуги в тому виді, в якому вони можуть бути надані в даний час,
відповідно до технічних, операційних та інших можливостей Організатора і що Учасник заздалегідь приймає Послуги з усіма недоліками, які проявилися одразу або можуть проявитися згодом.
7.2. Учасник на має права пред’являти будь-які претензії або вимоги до Організатора у зв’язку з
тим, що Послуги не відповідають будь-яким очікуванням чи положенням, що не зазначені в цій
Угоді, або що Веб-сайт, Платіжна система чи будь-які інші сторонні та/або суміжні сервіси та послуги можуть працювати з перебоями, ненадійно або з певними помилками.

8. Відповідальність
8.1. Центр не несе відповідальність за:

 • Неможливість надання Послуг, з причин, що не залежать від Організатора;
 • Дії будь-яких третіх осіб;

8.2. Центр несе відповідальність за порушення умов надання Послуг.
8.3. Учасник несе відповідальність за:

 • Знищення чи пошкодження майна Організатора або третіх осіб;
 • Використання засобу розміщення з порушенням умов цієї Угоди;
 • Порушення Правил проживання Ретрит-Центру Свідомого Бізнесу.

8.4. Організатор не гарантує та не несе відповідальності за можливість чи неможливість здійснення розрахунку банківською карткою за допомогою Платіжної системи, за справність роботи Платіжної системи, за забезпечення збереження та безпеку інформації, що надається Платіжній системі Учасником для виконання платежу за допомогою банківської картки.
8.5. Організатор не несе відповідальності за будь-яку матеріальну чи моральну шкоду, будь-які
прямі чи непрямі збитки, які були або могли бути заподіяні Учаснику внаслідок дії обставин
непереборної сили (форс-мажору).
8.6. Учасник несе відповідальність за ризик випадкового знищення та/або випадкового
пошкодження майна Організатора або Ретрит-Центру Свідомого Бізнесу у межах вартості такого
майна, або у межах вартості відновлювального ремонту такого майна. Оплата вартості
відновлювального ремонту або знищеного з вини Учасника майна має бути здійснена Гостем до
моменту виїзду Учасника або протягом 1 (одного) банківського дня з дня отримання Учасником
відповідної вимоги від Організатора. У випадку нездійснення Учасником оплати вартості
відновлювального ремонту або знищеного з вини Учасника майна у строк, передбачений цим
пунктом, Учасник додатково зобов’язаний сплатити Організатору штраф у розмірі 10% вартості
відновлювального ремонту або знищеного з вини Учасника майна за кожні 10 календарних днів
прострочення.
8.6. Незважаючи на будь-які положення, викладені в цій Угоді, Організатор заявляє, а Учасник
приймає та погоджується, що будь-яка матеріальна

9. Збір та облік персональних даних
9.1. Всі особливості, що прямо чи побічно пов’язані з обробкою та захистом персональних даних
Учасника визначаються Положенням про конфіденційність, що розміщується на Веб-сайті.
9.2. Здійснюючи Бронювання, Учасник підтверджує що він ознайомлений та повністю згодний з
Положенням про конфіденційність.

10. Застосування законодавства
10.1. До цієї Угоди та відносин Сторін, не врегульованих цією Угодою, застосовуються
законодавство України та визнане в установленому порядку державою Україна міжнародне
законодавство.

11. Внесення змін до цієї Угоди
11.1. Організатор має право в односторонньому порядку вносити зміни або доповнення до цієї
Угоди, з повідомленням Учасника або без такого, а Учасник приймає таке право Організатора та
надає свою безвідкличну згоду на внесення Організатором таких змін та доповнень.
11.2. Якщо Учасник продовжує користуватися Послугами Організатора це означає, що він
беззаперечно приймає внесені Організатором зміни або доповнення.
11.3. Якщо Учасник не приймає внесені Організатором зміни або доповнення, він зобов’язаний
оповістити про це Організатора шляхом направлення письмового повідомлення на адресу
Організатора. У такому разі, Учасник не отримує Послуги та має право на повернення коштів на
умовах і в порядку, викладених цією Угодою.

12. Дійсність положень
12.1. У випадку якщо положення цієї Угоди відрізняються від положень, викладених на Веб-сайті (в тому числі, але не виключно) та/або додаткових умов Послуг, що не зазначені в цій Угоді, але
зазначені на Веб-сайті, застосовуються положення, викладені на Веб-Сайті.
12.2. Якщо одне, або декілька положень цієї Угоди будуть визнані судом недійсними або
нікчемними, всі інші положення зберігають юридичну силу.